Über mich


Wer bin ich?Was mich als Interim-Manager antreibt, ist meine Begeisterung, mit Menschen zusammen HR-Prozesse im internationalen Umfeld weiterzuentwickeln, ganz besonders in der Region CEE.

Mein Kunden- und Projekt-fokus liegt dabei überwiegend auf dem internationalen Mittelstand sowie auf rasch wachsenden (internationale) startups. Hier ist mein Beitrag, in komplexen und (zeit-)kritischen Situationen bei der Entwicklung professioneller und effizienter digitaler HR-Strukturen zu unterstützen. 

Da ich gerne, beruflich und privat mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten, habe ich die Chance genutzt, Sprachen aus der Region CEE zu lernen (Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch) und diese in Mandaten und im privaten Umfeld einzusetzen. So konnte ich mir auch ein gutes Netzwerk in CEE und DACH aufbauen.

----

What drives me as an interim manager is my enthusiasm to work with people to further develop HR processes in an international environment, especially in the CEE region.

My customer and project focus is mainly on international medium-sized companies as well as on rapidly growing (international) start-ups. Here is my contribution to support the development of professional and efficient digital HR structures in complex and (time-) critical situations. 

Since I enjoy working professionally and privately with people from different cultures, I took the opportunity to learn languages from the CEE region (Czech, Hungarian, Slovak) and to use them in mandates and in private environments. So I was able to build up a good network in CEE and DACH.

‐-----

To, co mě jako interim manažera žene vpřed, je nadšení pracovat s lidmi na dalším rozvoji HR procesů v mezinárodním prostředí, zejména v regionu střední a východní Evropy.

Zaměřuji se především na mezinárodní středně velké firmy a také na rychle rostoucí (mezinárodní) start-upy.  Přispívám tam k podpoře rozvoje profesionálních a efektivních digitálních HR struktur ve složitých a (časově) kritických situacích. 

Vzhledem k tomu, že mě baví pracovat profesionálně i soukromě s lidmi z různých kultur, využil jsem příležitosti učit se jazyky z regionu střední a východní Evropy (češtinu, maďarštinu,bslovenštinu) a používat je v mandátech v profesní oblasti i v soukromém prostředí. Takže jsem byl schopen vybudovat dobrou síť ve střední a východní Evropě a DACH (Rakousko, Německo, Švýcarsko)

 

----

Ami interim menedzserként engem ösztönöz, az az elkötelezettség, hogy az együttműködés során tovább tudjam fejleszteni a HR folyamatokat nemzetközi környezetben, különösen a közép-kelet-európai régióban.

Ügyfeleim és projektjeim elsősorban a nemzetközi középvállalkozásokra, valamint a gyorsan növekvő induló vállalkozásokra összpontosítanak. Ez lehet az én hozzájárulásom a professzionális és hatékony digitális HR struktúrák fejlesztésének támogatásához komplex és  - az időt is tekintve  - kritikus helyzetekben. 

Mivel szeretek szakmailag és magánemberként is különböző kultúrákból származó emberekkel együttműködni, éltem a lehetőséggel, hogy a közép-kelet-európai régió nyelveit megtanuljam (cseh, magyar, szlovák), és ezt a nyelvtudást üzleti  megbízásokban és magán környezetben is használom a mai napig. Így sikerült egy hatékony hálózatot (networköt) kiépítenem Közép-Kelet-Európában és a DACH-országokban (Németország, Ausztria, Svájc).